Nisan 20, 2019

YANGIN VE YANGINI ÖNLEME SORUMLULUĞU

Genelde yangın olasılığı hayatın normal akışı içerisinde göz ardı edilmekte, unutulmakta ve yok sayılmaktadır. Toplumumuzun genel kadercilik anlayışı çerçevesinde insanlarımız bana bir şey olmaz ya da bir şey olmaz inancı ile devasa riskleri (can kaybı) yok saymakta ve risklerin ortadan kaldırılması için gerekli ufak dokunuşları yapmaktan imtina etmektedirler. Öte yandan farkında olalım veya olmayalım içinde bulunduğumuz her zaman dilimi içerisinde yaşadığımız dünyadan, ülkeden, şehirden veya semtten biri ya da birileri yangın ve yangın afeti ile ile yüz yüze bulunmaktadır. Kendi şahsımızın veya her hangi bir şekilde sorumluluğumuz altında bulunan kişilerin yangın afetine maruz kalmaları hiçte küçük olmayan bir ihtimaldir. Yangın ihtimalinin ve riskinin büyüklüğünün farkında olarak gecikmeden harekete geçmek ve önlem almak mevzuatımızın zorlayıcı hükümlerinin yanında insani ve vicdani bir zorunluluktur.

Yangın önleme ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklar 2007 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinde hüküm altına alınmış ve aşağıda tam metni verilmiştir.

“MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından;

 a) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler,

  1. b) Yatırımcı kuruluşlar,
  2. c) Yapı sahipleri,

ç) İşveren veya temsilcileri,

  1. d) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar,
  2. e) Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludur.

 (2) Yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik sistemlerinin yeterli olmamasından; projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması hâlinde proje müellifleri ve yapımın eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması hâlinde ise müteahhit veya yapımcı firma sorumludur. Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur. Yangın güvenlik sistemlerinin yaptırılmasının gerekli olduğu yapı sahibine yazılı olarak bildirildiği hâlde, yapı sahibi tarafından yaptırılmamış veya standartlara uygun yaptırılmamış ise, yapı sahibi sorumlu olur.

 (3) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması sebebiyle meydana gelen yangın hasarlarından dolayı;

  1. a) Yapı inşasında yer alan yapı sahipleri, işveren ve işveren temsilcileri,
  2. b) Tasarımda, uygulamada ve denetimde görevli mimar ve mühendisler,
  3. c) Yapı denetimi kuruluşları,

ç) Müteahhitler, imalatçılar ve danışmanları, kusurlarına göre sorumludur.”

Bir bina veya tesisin; Projelendirme, Ruhsatlandırma (İnşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, vb.), İnşaat, ve İşletilmesi Aşamalarında görev ve sorumluluk alan tüm kişiler görev ve sorumluluğu oranında hem yönetmeliğin tüm hükümlerine uymaktan sorumludurlar. Öte yanda olası bir yangın sonucu meydana gelebilecek kayıplarla ilgili olarak yetkili ve sorumluların cezai sorumluluklarının yanı sıra mali mesuliyetleri de bulunmaktadır.

Yangın önleme ile ilgili mevzuatımız incelendiğinde görülecektir ki her türlü sorumluluk çok büyük oranda işletmenin her aşamasında görev alan mimar, mühendis, tekniker ve teknisyen olmak üzere teknik elemanların üzerindedir. Bu çerçevede tüm teknik elemanlarımız bu sorumluluğun bilinci ile görevlerine yerine getirmelidirler.

Son olarak İstanbul İtfaiyesi web sitesinde bulunan istatistiki bilgiler göre İstanbul’da 2016 yılında 16890 adet yapısal yangın meydana gelmiştir. Her gün yaklaşık olarak 50 adet yapısal yangının meydana geldiği değerlendirildiğinde teknik elemanların sonuçları ile karşı karşıya kalabilecekleri yangın riskinin ne kadar büyük olduğu görülecektir.

Sorumluluk ve yetki sahibi tüm insanların özellikle de teknik elemanların bu durumun bilinci ile hareket etmeleri ve tüm faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olduğundan emin olmaları olası cezai müeyyidelere muhatap olmalarını engelleyeceği gibi  vicdani olarak da rahat olmalarını sağlayacaktır.

Ads.

Benzer Haberler